Німеччина розпочне масове тестування на коронавірус, незалежно від симптомів та проявів захворювання

STAVROPOL, RUSSIA - MARCH 4, 2020: An employee showing a COVID-19 coronavirus testing system at a polymerase chain reaction laboratory at the Stavropol Territory Center of Hygiene and Epidemiology. Alexander Pogozhev/TASS Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü. Äåìîíñòðàöèÿ òåñò-ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ äèàãíîñòèêè êîðîíàâèðóñà, â ëàáîðàòîðèè ÏÖÐ Ñòàâðîïîëüñêîãî Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè. Àëåêñàíäð Ïîãîæåâ/ÒÀÑÑ

В Німеччині у вівторок, 9 червня, після вступу у дію розпорядження міністра охорони здоров’я Єнса Шпана розпочали проводити більш масове тестування на наявність коронавірусу – його тепер здійснюватимуть незалежно від того, чи є у людини ознаки захворювання, чи ні. Акцент робиться на медичних установах та закладах соціального спрямування.

“Ми хочемо придушити цей вірус в зародку”, – сказав Шпан.

За його словами, досягти такого результату можливо лише у випадку, якщо профілактичний скринінг буде здійснюватися у лікарнях та будинках для людей похилого віку, а тестуватися буде якомога більше осіб, які раніше контактували з інфікованими.

Згідно з розпорядженням глави МОЗ Німеччини, відтепер всі пацієнти лікарень можуть пройти тестування, а місцеві заклади охорони здоров’я й лікарі можуть направити на тестування будь-яку особу, навіть якщо у неї відсутні симптоми захворювання. До вступу розпорядження у дію вимагати проведення тесту могли лише особи з симптомами захворювання.

Вартість тесту становить 50 євро і покривається медичним страхуванням.